Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu trong tháng 3 năm 2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu trong tháng 3 năm 2015, hướng dẫn bạn chọn ngày tốt cho việc cưới xin, làm nhà, khai chương, an táng, động thổ, xuất hành, an táng, giao dịch,.. trong tháng 3/2015.

hướng dẫn bạn xem ngày tốt xấu trong tháng 3/2015

Xem boi chọn ngày tốt xấu trong tháng 3 năm 2015

Những ngày tốt nói chung trong tháng 3 năm 2015 dương lịch(tháng 1 và tháng 2 âm lịch)
Chủ nhật ngày 01/03/2015 – 11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015 – 24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015 – 09/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015 – 12/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015 – 18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 4 ngày 11/03/2015 – 21/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 6 ngày 27/03/2015-08/02/2015 ( Âm Lịch )

Chọn ngày tốt với việc Hôn Thú ngày giá thú cưới xin trong tháng 3 năm 2015
Chủ nhật ngày 01/03/2015 – 11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015 – 24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015 – 09/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015 – 18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015 – 12/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 2 ngày 02/03/2015 – 12/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 6 ngày 27/03/2015 – 08/02/2015 ( Âm Lịch )

Chọn ngày tốt với việc Làm nhà sửa nhà trong tháng 3 năm 2015

Chủ nhật ngày 01/03/2015 – 11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015 – 24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015 – 09/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015 – 12/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015 – 18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 4 ngày 11/03/2015 – 21/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 2 ngày 02/03/2015 – 12/01/2015 ( Âm Lịch )

Chọn ngày tốt với việc Khai trương trong tháng 3 năm 2015

Chủ nhật ngày 01/03/2015 – 11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015 – 24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015 – 09/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015 – 12/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015 – 18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 4 ngày 11/03/2015 – 21/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 6 ngày 20/03/2015 – 01/02/2015 ( Âm Lịch )

Chọn ngày tốt với việc An táng ngày mai táng trong tháng 3 năm 2015

Chủ nhật ngày 01/03/2015-11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015-24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015-09/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015-18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015-12/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 2 ngày 02/03/2015-12/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 4 ngày 11/03/2015-21/01/2015 ( Âm Lịch )

Chọn ngày tốt với việc tề tụ ngày tế lễ trong tháng 3 năm 2015

Chủ nhật ngày 01/03/2015-11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015-24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015-09/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015-18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015-12/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 6 ngày 27/03/2015-08/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 2 ngày 02/03/2015-12/01/2015 ( Âm Lịch )

Chọn ngày tốt với việc động thổ trong tháng 3 năm 2015

Chủ nhật ngày 01/03/2015-11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015-24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015-09/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015-18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015-12/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 4 ngày 11/03/2015-21/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 6 ngày 20/03/2015-01/02/2015 ( Âm Lịch )

Đang tải...

Chọn ngày tốt với việc xuất hành ngày di chuyển trong tháng 3 năm 2015

Chủ nhật ngày 01/03/2015-11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015-24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015-09/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015-12/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015-18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 2 ngày 02/03/2015-12/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 4 ngày 11/03/2015-21/01/2015 ( Âm Lịch )

Chọn ngày tốt với việc giao dịch trong tháng 3 năm 2015

Chủ nhật ngày 01/03/2015-11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015-24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015-09/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015-18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015-12/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 2 ngày 02/03/2015-12/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 4 ngày 11/03/2015-21/01/2015 ( Âm Lịch )

Chọn ngày tốt với việc cầu tài ngày cầu lộc trong tháng 3 năm 2015

Chủ nhật ngày 01/03/2015-11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015-24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015-09/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015-18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015-12/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 4 ngày 11/03/2015-21/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 6 ngày 20/03/2015-01/02/2015 ( Âm Lịch )

Chọn ngày tốt với việc tố tụng ngày giải oan trong tháng 3 năm 2015

Chủ nhật ngày 01/03/2015-11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015-24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015-09/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015-18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015-12/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 6 ngày 27/03/2015-08/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 4 ngày 11/03/2015-21/01/2015 ( Âm Lịch )

Chọn ngày tốt với việc làm việc thiện trong tháng 3 năm 2015

Chủ nhật ngày 01/03/2015-11/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 14/03/2015-24/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 7 ngày 28/03/2015-09/02/2015 ( Âm Lịch )
Chủ nhật ngày 08/03/2015-18/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 3 ngày 31/03/2015-12/02/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 4 ngày 11/03/2015-21/01/2015 ( Âm Lịch )
Thứ 2 ngày 02/03/2015-12/01/2015 ( Âm Lịch )

Đang tải...

Bình luận