Tâm linh huyền bí

Phật dạy 10 điều để được phúc báo bền lâu

Đang tải...

Tôi đã được nghe câu chuyện về một thời Thế tôn an trú tại thành Xá Vệ nơi rừng cây Kỳ Đà vườn ông Cấp Cô Độc. Đêm hôm đó trời đã rất khuya bỗng cả khu vườn hiện lên ánh hào quang sáng chói, bởi một chư Thiên muốn gặp Phật để tham vấn đạo lý. Sau khi đảnh lễ đức Thế tôn xong, chư Thiên mới ngồi sang một bên rồi thưa hỏi rằng:
Chư Thiên cùng nhân loại làm thế nào để được sống bình yên và hạnh phúc? Kính xin Thế tôn chỉ dạy.
Lành thay! Lành thay! Thiên nhân khéo biết cách thưa hỏi ta sẽ vì ngươi chỉ dạy mười phương pháp gieo trồng phước đức để làm lợi lạc cho trời người trong hiện tại và mai sau:
1- Phương pháp thứ nhất đó là
Luôn gần gũi người hiền
Lánh xa kẻ xấu ác
Tôn kính bậc đáng kínhs
Là phước đức lớn nhất.

Đang tải...
phat-day-10-dieu-de-duoc-phuc-bao-ben-lau

phat-day-10-dieu-de-duoc-phuc-bao-ben-lau

2- Phương pháp thứ hai đó là
Biết chọn môi trường tốt
Để làm các việc lành
Cùng hướng về đường thiện
Là phước đức lớn nhất
3- Phương pháp thứ ba đó là
Siêng học lại giỏi nghề
Biết giữ gìn đạo đức
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức lớn nhất.
4- Phương pháp thứ tư đó là
Biết hiếu dưỡng cha mẹ
Thương yêu gia đình mình
Lại làm nghề thích hợp
Là phước đức lớn nhất.
5- Phương pháp thứ năm đó là
Sống vui vẻ bố thí
Giúp gia đình người thân
Bình đẳng tùy theo duyên
Là phước đức lớn nhất.
6- Phương pháp thứ sáu đó là
Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Siêng năng làm việc lành
Là phước đức lớn nhất.
7- Phương pháp thứ bảy đó là
Biết khiêm cung lễ độ
Để học hỏi điều hay
Nhớ ơn và biết đủ
Là phước đức lớn nhất.
8- Phương pháp thứ tám đó là
Biết kiên trì phục thiện
Thân cận bậc hiền Thánh
Siêng năng cùng tu học
Là phước đức lớn nhất.
9- Phương pháp thứ chín đó là
Sống tinh cần tỉnh thức
Biết quay lại chính mình
Để sống đời giải thoát
Là phước đức lớn nhất.
10- Phương pháp thứ mười đó là
Làm việc cùng mọi người
Tâm không hề thay đổi
Não phiền dứt, an nhiên.
Là phước đức lớn nhất.
Sau đó Phật xác định bằng một bài kệ:
Ai sống được như vậy
Ở đâu cũng hạnh phúc
An nhiên và tự tại
Vì phước đức vẹn toàn.
Phật vừa dứt lời chư Thiên và đại chúng đều đồng hoan hỷ vui vẻ và phát nguyện làm theo. Bản kinh Phước Đức ngắn gọn, súc tích, nhưng nghĩa lý rõ ràng có thể đưa vào kinh nhật tụng, để hàng Phật tử chúng ta đọc tụng hằng ngày.
Duyên khởi để Thế Tôn ban pháp thoại này, phát xuất từ lời thỉnh cầu của một vị Trời mong muốn biết được cách thức thực hành gieo trồng phước đức nhằm xây dựng đời sống bình an hạnh phúc, trong hiện tại và mai sau.

 

Đang tải...

Bình luận